Dirigit a: Personas físiques, jurídiques y entitats de la Comunitat Valenciana.
Data presentació sol·licituds: 6 d'agost de 2020 al 28 de juliol de 2021
Adhesió dels concessionaris/punts de venda des del 30 de juliol de 2020 fins al 28 de juny de 2021.
El Pla Moves II està finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU i s'emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya.

* A continuació es descriuen breument algunes característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 23 de juliol de 2020, per la qual es convoquen ajudes per a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives dins del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible amb càrrec al pressupost de l'exercici 2020 (Programa MOVES II-Vehicles Comunitat Valenciana), i per la qual es convoca l'adhesió de concessionaris i punts de venda d'aquests vehicles (DOGV núm. 8868 de 28/07/2020).

Objectiu

L'objectiu d'aquesta mesura és impulsar la renovació del parc de vehicles que utilitza combustibles fòssils per aquells que estan propulsats amb energies alternatives, en particular els vehicles elèctrics, pels seus beneficis en matèria de diversificació energètica i reducció de la dependència dels productes petrolífers, així com la reducció d'emissions de CO₂ i d'altres emissions contaminants, ajudant per tant a millorar la qualitat de l'aire de les nostres ciutats, a disminuir la contaminació acústica i afavorint el consum d'energies autòctones, especialment de fonts renovables. 

Persones Beneficiàries

Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones i entitats que s'enumeren a continuació:

 1. Els professionals autònoms, que tinguen el seu domicili de l'activitat en la Comunitat Valenciana i que estiguen donats d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
 2. Les persones físiques majors d'edat, a excepció dels casos de discapacitat, que podran ser menors d'edat, amb residència en la Comunitat Valenciana, no incloses en l'anterior apartat.
 3. Les Comunitats de propietaris amb domicili en la Comunitat Valenciana, que hauran de complir amb el que es preveu en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en particular amb el que s'estableix en el seu article 11.3.
 4. Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda, i altres entitats, amb o sense personalitat jurídica, el Número d'Identificació de la qual Fiscal (NIF) comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R o W, que tinguen el seu domicili social en la Comunitat Valenciana o bé que desenvolupen la seua activitat, compten amb una seu i tinguen part de la seua plantilla en la Comunitat Valenciana.
 5. Les entitats locals conforme a l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i el sector públic institucional d'acord amb el que s'estableix en l'article 2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que realitzen la seua activitat en la Comunitat Valenciana.

No podran ser beneficiària l'administració autonòmica de la Comunitat Valenciana, sense que aquesta exclusió comprenga al sector públic vinculat o dependent de l'administració autonòmica valenciana, que podrà ser beneficiari sempre que els organismes i entitats que ho integren compten amb personalitat jurídica pública diferenciada, així com autonomia de gestió per al compliment dels seus fins.

Així mateix, no podran ser beneficiaris els concessionaris o punts de venda l'epígraf de la qual de la secció primera de les tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, siga el 615.1 o el 654.1.

Actuacions susceptibles d'ajuda

L'actuació objecte d'ajuda és la prevista com a Actuació 1 en l'article 7.1 del Reial decret 569/2020, de 16 de juny, pel qual es regula el programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II).

Serà subvencionable l'adquisició directa o per mitjà d'operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya a nom del destinatari últim de l'ajuda, excepte en els casos de rènting, en els quals podrà estar matriculat a nom de l'empresa de rènting.

També serà subvencionable l'adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible de categories M1 i N1 i amb fins a nou mesos d'antiguitat, comptada des de la seua primera matriculació fins a la data de registre de la sol·licitud d'ajuda, i la titularitat de la qual haurà d'ostentar-la el concessionari, punt de venda o fabricant/importador que realitze la venda del vehicle al destinatari últim de l'ajuda. En aquest cas el vehicle haurà d'haver sigut adquirit pel concessionari o punt de venda, com a vehicle nou al fabricador o importador.

Importante: les dates de factura de compravenda, matriculació i pagament del preu del vehicle, inclòs l'abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, haurà de ser realitzat amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud d'ajuda, excepte per a les adquisicions de vehicles realitzades per persones físiques sense activitat professional o que no desenvolupen activitat econòmica, que hauran d'anar datats sempre a partir del 18 de juny de 2020.

Els vehicles susceptibles de ser incentivats han de figurar en la Base de Vehicles del IDAE, (http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES-II) i complir els següents requisits:

a) Per als vehicles pertanyents a les categories M i N s'exigeix la pertinença a algun dels següents tipus:

 • Vehicles N2 i N3 propulsats per motors de combustió interna que utilitzen GLP/autogás, gas natural comprimit (GNC), gas natural liquat (GNL), o bifuel gasolina-gas. Queden exclosos de les ajudes els vehicles M1, N1, M2 i M3 propulsats per GLP/autogás o gas natural (comprimit o liquat).
 • Vehicles elèctrics purs (BEV).
 • Vehicles elèctrics d'autonomia estesa (REEV).
 • Vehicles híbrids endollables (PHEV).
 • Vehicle elèctric de cèl·lules de combustible (FCV).
 • Vehicle elèctric híbrid de cèl·lules de combustible (FCHV).

b) Els vehicles M1 i N1, que s'acullen al programa d'incentius, hauran de comptar amb un descompte d'almenys 1.000 euros en la factura de venda per part del fabricant/importador o punt de venda del vehicle adquirit, a traslladar al destinatari últim de l'ajuda. Així mateix, i en el cas d'adquisició de vehicles nous de categories M1 i N1, es podrà incrementar l'import de l'ajuda per a l'adquisició del vehicle, si el destinatari últim acredita la baixa definitiva en circulació d'un vehicle matriculat a Espanya, constant com a titular en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit.

c) Per als vehicles pertanyents a la categoria L s'exigeix:

 • Estar propulsats exclusivament per motors elèctrics i estar homologats com a vehicles elèctrics.
 • Les motocicletes elèctriques noves (categories L3e, L4e i L5e) susceptibles d'ajuda han de tindre bateries de liti, motor elèctric amb una potència del motor igual o superior a 3 kW, i una autonomia mínima de 70 km. 

Quantia de l'ajuda

S'estableixen les següents quanties individuals d'ajuda, segons la sol·licitant de l'ajuda siga una persona física major d'edat, professional autònom, entitat pública vinculada al sector públic, o empresa privada, i segons la grandària d'aquesta, segons es defineix en el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014. Per als casos de M1 i N1, en què s'acredite la baixa definitiva en circulació d'un vehicle matriculat a Espanya, en les condicions que s'estableixen en aquesta convocatòria i en les bases reguladores, la quantia de l'ajuda ascendirà a l'import establit en la columna “Ajuda amb desballeste”.

 TAULA AJUDES MOVES II VEHÍCLES GAS NATURAL I GLP (AUTOGAS). Sols pesats

  TAULA AJUDES MOVES II VEHÍCLES ELÈCTRICS I PILA DE COMBUSTIBLE

 
 
(1) S'entén com a preu de venda, el preu de venda al client, abans d'IVA, en el moment de sol·licitar l'ajuda.
(2) L'autonomia en manera de funcionament exclusivament elèctric, es defineix com la distància capaç de recórrer el vehicle utilitzant exclusivament l'energia acumulada en els seus bateries, i que declara el fabricant en la documentació tècnica i comercial del vehicle.
(3) El límit de preu de venda del vehicle s'amplia a 45.000 per a persones físiques discapacitades amb mobilitat reduïda i vehicle adaptat, i persones físiques integrants de famílies nombroses i vehicles de més de 5 places.
 

Per al cas d'adquisició de vehicles de categoria M1 per destinataris últims que siguen persones físiques discapacitades amb mobilitat reduïda i vehicle adaptat o que s'adapte per a la seua conducció, sempre que l'adaptació conste en la fitxa tècnica del vehicle adquirit, s'incrementarà la quantia de l'ajuda en 750 € i en 500 € per al cas de destinataris últims també persones físiques integrants de famílies nombroses i vehicles de més de 5 places. Aquest increment també aplicarà a l'adquisició de vehicles de categoria N1 per part de professionals autònoms discapacitats amb mobilitat reduïda i vehicle adaptat o que s'adapte per a la seua conducció.

S'estableix un límit d'ajudes de 30 vehicles per destinatari últim excepte per a persones físiques que tindran un límit d'un vehicle per destinatari últim.

Terminis
 
Termini de presentació de sol·licituds d'ajuda començarà el 6 d'agost de 2020 i finalitzarà el 28 de juliol de 2021.

Procediment
 
Les entitats locals i entitats pertanyents al sector públic instrumental, podran realitzar la sol·licitud de manera directa (TRAMITACIÓ DIRECTA). La resta d'entitats sol·licitants hauran de fer-lo a través d'un concessionari adherit al programa MOVES II (TRAMITACIÓ PER CONCESSIONARI)
 
 1. TRAMITACIÓ DIRECTA (només Entitats públiques)

  • L'entitat pública interessada a sol·licitar l'ajuda, haurà de registrar-se en l'apartat “Registre d'Entitats Públiques” de la web . Una vegada validat aquest registre, podrà donar d'alta la sol·licitud d'ajuda corresponent a través del formulari electrònic normalitzat disponible en la part privada de la pàgina web a la qual accedirà amb les claus corresponents. Aquesta sol·licitud s'acompanyarà de la documentació establida en el punt 3 de l'article 10 de la convocatòria d'ajudes. La sol·licitud s'entendrà cursada quan estiga degudament emplenada i s'acompanyen tots els documents establits en aquest article, sent en aquest moment quan s'atorgue el número de registre que es tindrà en compte com a criteri de concessió de les ajudes.
  • Amb la finalitat de mantindre el caràcter incentivador de les ajudes, només s'admetran adquisicions de vehicles realitzades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud d'ajuda que per a aquest cas serà la data de publicació dels plecs de licitació de les inversions directes corresponents o d'inici de la contractació en el cas que no existisquen plecs.
   
 2. TRAMITACIÓ PER CONCESSIONARI

  • La persona o entitat interessada a sol·licitar l'ajuda es posarà en contacte amb un concessionari/punt de venda adherit al programa MOVES II-Vehicles de la Comunitat Valenciana en el marc d'aquesta convocatòria. El llistat de concessionaris/punts de venda adherits es podrà consultar en la direcció .
  • El concessionari/punt de venda tramitarà de manera telemàtica la sol·licitud d'ajudes a través del formulari electrònic normalitzat disponible en la part privada de la pàgina web a la qual accedirà amb les claus corresponents i s'acompanyarà de la documentació establida en el punt 3 d'aquest article, segons la naturalesa jurídica de la sol·licitant. La sol·licitud s'entendrà cursada quan estiga degudament emplenada i s'acompanyen tots els documents establits en aquest article, sent en aquest moment quan s'atorgue el número de registre que es tindrà en compte com a criteri de concessió de les ajudes.
  • Amb la finalitat de mantindre el caràcter incentivador de les ajudes, només s'admetran adquisicions de vehicles realitzades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud d'ajuda, excepte per a les persones físiques sense activitat professional o que no desenvolupen activitat econòmica, i que hagen sigut formalitzades a partir del 18 de juny del 2020.

Una vegada cursada la sol·licitud, l'IVACE (Unitat d'Energia) com a òrgan competent per a la instrucció del procediment -o l'entitat col·laboradora- verificarà que la persona o entitat sol·licitant compleix amb tots els requisits establits en la convocatòria d'ajudes i es comprovarà tota la documentació presentada, requerint, en el seu cas, a la persona, entitat sol·licitant o al concessionari/punt de venda, perquè en un termini de 10 dies hàbils esmene la documentació, amb l'advertiment que si transcorregut aqueix termini no s'aportara la documentació requerida, se li tindrà per desistida de la sol·licitud. Tant l'entitat col·laboradora, com el mateix IVACE, podran requerir al concessionari/punt de venda -o en el seu cas a la persona o entitat sol·licitant- qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la comprovació de l'actuació realitzada.

Una vegada verificat que la sol·licitud compleix el que s'estableix en la convocatòria d'ajudes, la Presidència de l'IVACE resoldrà sobre l'adjudicació de les ajudes, fixant expressament la quantia, i incorporant, en el seu cas, les condicions i obligacions derivades d'aquesta.

Posteriorment, les persones i entitats beneficiàries d'aquestes ajudes, en el termini de 8 mesos comptats des de la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajuda, hauran de justificar a través dels concessionaris/punts de venda, la realització de l'actuació objecte de subvenció, presentant els documents indicats en el punt 2 de l'article 15 de la convocatòria d'ajudes. En cas que per circumstàncies concurrents no fóra possible la justificació en aquest termini, es podrà prorrogar com a màxim a un termini de dotze mesos comptats des de la data de notificació de la resolució de concessió.

Una vegada comprovada l'execució de l'actuació, així com tota la documentació exigida en el punt 2 de l'article 15, es procedirà al pagament de l'ajuda.

 963 536 734 Horari d'atenció telefònica: dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Concessionaris/punts de venda: adhesions

Podran ser concessionaris/punts de venda adherits al Programa MOVES II-Vehicles Comunitat Valenciana, les empreses autoritzades per a la comercialització de vehicles que operen en la Comunitat Valenciana i que acrediten estar donats d'alta per a tal fi mitjançant l'epígraf de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) 615.1 o 654.1.

Els concessionaris/punts de venda interessats a participar i col·laborar en la present convocatòria d'ajudes, hauran de fer lliurament a través de la plataforma web informativa del Programa MOVES II-Vehicles Comunitat Valenciana de la corresponent fitxa d'adhesió degudament emplenada segons model normalitzat, així com la documentació que s'especifica en el punt 2 de l'article 13 de la convocatòria d'ajudes.

L'adhesió dels concessionaris/punts de venda començarà el 30 de juliol de 2020 i finalitzarà el 28 de juny de 2021. El llistat de concessionaris/punts de venda adherits es publicarà en la pàgina web informativa del Programa MOVES II-Vehicles Comunitat Valenciana.

Els concessionaris hauran de tindre el seu domicili, seu social o establiment en la Comunitat Valenciana, salve per a venda de vehicles de categoria M2, M3 i N3 en les quals es justifique que el vehicle a adquirir no posseeix un punt de venda en la Comunitat Valenciana.

Tauló Electrònic Vehicles MOVES II

RESOLUCIONS CONCESSIÓ/DENEGACIÓ
 
 
 
RESOLUCIONS DESISTIMENT