Dirigit a: Persones físiques, jurídiques i entitats de la Comunitat Valenciana.

Data presentació sol·licitud: 29 de juliol de 2021 fins el 31 de juliol de 2024.

Adhesió dels concessionaris/punts de venda: des del 22 de juliol de 2021 fins el 30 de juny de 2024.

¡¡ AMPLIAT EL TERMINI DE SOL·LICITUDS FINS EL 31 DE JULIOL DE 2024 !!

* A continuació es descriuen breument algunes característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 14 de juliol de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen per a l'adquisició de vehicles elèctrics “endollables” i de pila combustible dins del programa d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021 (Programa MOVES III-Vehicles Comunitat Valenciana), i per la qual es convoca l'adhesió de concessionaris i punts de venda d'aquests vehicles (DOGV núm. 9130 de 19/07/2021) i les modificacions posteriors.

El Programa Moves III Vehicles està finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU i s'emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya.

Objectiu

L'objectiu d'aquesta mesura és la renovació del parc de vehicles que utilitza combustibles fòssils per vehicles elèctrics «endollables» i de pila de combustible, fomentant així la disminució de les emissions de CO₂ i d'altres emissions contaminants, la millora de la qualitat de l'aire, l'estalvi energètic i la diversificació de les fonts energètiques en el transport, així com la consegüent reducció de la dependència dels productes petrolífers.

 

Persones beneficiàries

Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones i entitats que s'enumeren a continuació:

 • Els professionals autònoms, que tinguen el seu domicili de l'activitat en la Comunitat Valenciana i que estiguen donats d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, exceptuant les activitats de producció, transformació i comercialització de productes de la pesca i de l'aqüicultura, la producció primària de productes agrícoles i les operacions per compte d'altri de transport de mercaderies per carretera (epígraf 722 de l'IAE).
 • Les persones físiques majors d'edat, a excepció dels casos de discapacitat, que podran ser menors d'edat, amb residència en la Comunitat Valenciana, no incloses en l'anterior apartat.
 • Les Comunitats de propietaris amb domicili en la Comunitat Valenciana, que hauran de complir amb el que es preveu en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en particular amb el que s'estableix en el seu article 11.3.
 • Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda, i altres entitats, amb o sense personalitat jurídica, el Número d'Identificació de la qual Fiscal (NIF) comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R o W, que tinguen el seu domicili social en la Comunitat Valenciana o bé que desenvolupen la seua activitat, compten amb una seu i tinguen part de la seua plantilla en la Comunitat Valenciana. També seran elegibles les Entitats de Conservació de Polígons o Societats Agràries de Transformació el NIF de la qual comence per V.
 • Les entitats locals conforme a l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i el sector públic institucional d'acord amb el que s'estableix en l'article 2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que realitzen la seua activitat en la Comunitat Valenciana, sempre que no exercisquen activitats econòmiques per les quals oferisquen béns i serveis en el mercat i en aquest cas es consideraran incloses en l'anterior apartat d).

No podrà ser beneficiària l'administració autonòmica de la Comunitat Valenciana, sense que aquesta exclusió comprenga al sector públic vinculat o dependent de l'administració autonòmica valenciana, que podrà ser beneficiari sempre que els organismes i entitats que ho integren compten amb personalitat jurídica pública diferenciada, així com autonomia de gestió per al compliment dels seus fins.

Així mateix, no podran ser beneficiaris els concessionaris o punts de venda l'epígraf de la qual de la secció primera de les tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, siga el 615.1 o el 654.1.

Actuacions susceptibles de suport

Serà subvencionable l'adquisició directa o per mitjà d'operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya a nom del destinatari últim de l'ajuda, excepte en els casos de rènting, en els quals podrà estar matriculat a nom de l'empresa de rènting.

A més, la data de factura de compravenda i data de matriculació haurà de ser posterior al 9 d'abril de 2021 per a persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris i entitats públiques sempre que no exercisquen activitats econòmiques per les quals oferisquen béns i/o serveis en el mercat; i hauran de ser posteriors a la data de registre de la sol·licitud d'ajuda per a les persones jurídiques el Número d'Identificació de les quals Fiscal (NIF) comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R, V o W, així com les entitats públiques amb activitat econòmica per la qual oferisca béns i/o serveis en el mercat.

També seran subvencionable l'adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible de categories M1, N1, L3e, L4e i L5e i amb fins a dotze mesos d'antiguitat (vehicles de demostració), comptada des de la seua primera matriculació fins a la primera de les següents dates; data de la factura de compra venda o data de registre de sol·licitud. La titularitat haurà d'ostentar-la un concessionari o punt de venda del grup fabricador/importador que realitze la venda del vehicle al destinatari últim de l'ajuda. Es podran vendre un màxim de número 90 vehicles demo elegibles per concessionari.

D’altra banda, serà subvencionable l’adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible de categories M1, N1, L3e, L4e i L5e i amb fins a dotze mesos d’antiguitat (vehicles seminous), comptada des de la seua primera matriculació fins a la primera de les següents dates, data de la factura de compra venda o data de registre de sol·licitud, i la primera titularitat de la qual haurà de ser del propi fabricador (Grup CNAE 291) o d’una empresa de rènting o empresa de rent a car (Grup CNAE 771). En aquest cas el vehicle haurà d’haver sigut adquirit pels titulars anteriorment esmentats com a vehicle nou al fabricador o importador. S’estableix un màxim de dos-cents cinquanta vehicles seminous de la mateixa titularitat, segons definició anterior.

No seran actuacions subvencionables les adquisicions d'autocars o autobusos de la categoria M2 o M3, i camions o furgons de categoria N2 i N3.

Els vehicles susceptibles d'ajudes hauran de pertànyer a alguna de les categories següents:

 • Turismes M1: Vehicles de motor amb almenys quatre rodes dissenyats i fabricats per al transport de passatgers, que tinguen, a més del seient del conductor, huit places com a màxim.
 • Furgonetes o camions lleugers N1: Vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies i la massa màxima de les quals en càrrega tècnicament admissible (MMTA) no supere les 3,5 tones.
 • Quadricicles lleugers L6e: Quadricicles lleugers la massa en buit dels quals siga inferior o igual a 350 kg, no inclosa la massa de les bateries, la velocitat màxima de les quals per construcció siga inferior o igual a 45 km/h, i potència màxima inferior o igual a 4 kW.
 • Quadricicles pesats L7e: Vehicles de quatre rodes, amb una massa en ordre de marxa (no inclòs el pes de les bateries) inferior o igual a 450 kg en el cas de transport de passatgers i a 600 kg en el cas de transport de mercaderies, i que no puguen classificar-se com quadricicles lleugers.
 • Motocicletes L3e, L4e, L5e: Vehicles amb dues rodes, o amb tres rodes simètriques o asimètriques respecte a l'eix mig longitudinal del vehicle, de més de 50 cm³ o velocitat major a 50 km/h i el pes brut de la qual vehicular no excedisca d'una tona.

Els models de vehicles susceptibles de ser incentivats han de figurar en la Base de Vehicles de l’IDAE, http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES-III, i complir els següents requisits:

Per als vehicles pertanyents a les categories M i N s'exigeix la pertinença a algun dels següents tipus:

 • Vehicles elèctrics purs (BEV).Vehicles
 • elèctrics d'autonomia estesa (EREV).
 • Vehicles híbrids «endollables» (PHEV).Veh
 • icle elèctric de cèl·lules de combustible (FCV).
 • Vehicle elèctric híbrid de cèl·lules de combustible (FCHV).

Els vehicles M1 i N1, que s'acullen al programa d'incentius, hauran de comptar amb un descompte d'almenys 1.000 euros en la factura de venda per part del fabricant/importador o punt de venda del vehicle adquirit, a traslladar al beneficiari de l'ajuda.

Per als vehicles pertanyents a la categoria L s'exigeix:

 • Estar propulsats exclusivament per motors elèctrics i estar homologats com a vehicles elèctrics.
 • Les motocicletes elèctriques noves (categories L3e, L4e i L5e) susceptibles d'ajuda han de tindre bateries de liti, motor elèctric amb una potència del motor igual o superior a 3 kW, i una autonomia mínima de 70 km.

Tipus d'ajuda

S'estableixen les següents quanties individuals d'ajuda, segons la sol·licitant de l'ajuda siga una persona física major d'edat, professional autònom, entitat pública vinculada al sector públic, o empresa privada, i segons la grandària d'aquesta, segons es defineix en el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

En el cas d'adquisició de vehicles nous de categories M1, N1 i L, es podrà incrementar l'import d'ajuda per a l'adquisició del vehicle subvencionable, en la quantia recollida en l'article 4 de la convocatòria, si el destinatari últim acredita la baixa definitiva en circulació d'un vehicle matriculat a Espanya, sent el seu titular en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit, i sempre que sengles vehicles reunisquen els requisits establits en la convocatòria. La quantia de l'ajuda ascendirà a l'import establit en la columna “Ajuda amb V. Ferralla”. 

S'estableixen així mateix la següent ajuda addicional:

 • Adquisició de vehicles de categoria M1 per persones físiques amb discapacitat amb mobilitat reduïda i vehicle adaptat (que conste en la fitxa tècnica) o adquisició de vehicles de categoria N1 per part de professionals autònoms persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda que adapten el vehicle per a la seua conducció. INCREMENT DE L'AJUDA EN UN 10%.
 • Habitants (persones físiques i autònoms) de municipis de menys de 5.000 habitants, que acrediten el seu empadronament i el mantinguen durant almenys dos anys des de la data de registre de la sol·licitud. INCREMENT DE L'AJUDA EN UN 10%.
 • Adquisicions de vehicles M1 que es destinen a l'ús de taxi o a serveis de Vehicle de Transport amb Conductor (VTC), sempre que s'acredite que, en el permís de circulació, en el camp D4 del vehicle adquirit, conste PUBL-Taxi (codi A04) lloguer amb conductor (ACC) respectivament. INCREMENT DE L'AJUDA EN UN 10%.

Les ajudes addicionals del 10% indicades en els paràgrafs anteriors no són acumulables entre si.

El nombre de vehicles màxim per persona entitat beneficiària serà el següent:

 • Persones físiques: 1 vehicle.
 • Autònoms: la màxima ajuda que puc rebre l'estableix el Reglament de “minimis” (Reglament (UE) 2023/2831 de la Comisió de 13 de desembre de 2023. La quantia de la subvenció o ajuda acumulada que haja percebut en qualsevol programa d'ajudes pel concepte de “minimis” en l'exercici actual i en els dos exercicis anteriors, no podrà excedir de la quantitat de 300 000 euros.
 • Resta de beneficiaris: 250 vehicles/any natural.

Característiques vehicle a fer ferralla

Per a optar a l'ajuda per desballestament, el vehicle a fer ferralla ha de complir amb els següents requisits:

 • Antiguitat mínima del vehicle a desballestar de 7 anys comptada des de la primera matriculació del nou vehicle a la data de factura o de registre de sol·licitud (el que ocórrega abans).
 • El vehicle ha d'estar a nom del beneficiari des dels últims 12 mesos en el registre de la DGT.
 • Tindre pagat l'impost de circulació (IVTM) com a mínim el de l'any 2020.
 • En el cas de l'adquisició d'un turisme o una furgoneta (M1 i N1) es pot fer ferralla un turisme o una furgoneta indistintament.
 • En el cas de l'adquisició d'un vehicle categoria L, es pot fer ferralla un turisme (N1), furgoneta (N1) o un vehicle categoria L, indistintament.

Terminis

Termini de presentació de sol·licituds d'ajuda començarà el 29 de juliol de 2021 i finalitzarà el 31 de juliol de 2024.

Procediment

Les entitats locals i entitats pertanyents al sector públic instrumental, podran realitzar la sol·licitud de manera directa (TRAMITACIÓ DIRECTA). La resta d'entitats sol·licitants hauran de fer-lo a través d'un concessionari adherit al programa MOVES III (TRAMITACIÓ PER CONCESSIONARI).

TRAMITACIÓ DIRECTA (només Entitats públiques)

 • L'entitat pública interessada a sol·licitar l'ajuda, haurà de registrar-se en l'apartat “Registre d'Entitats Públiques” de la web . Una vegada validat aquest registre, podrà donar d'alta la sol·licitud d'ajuda corresponent a través del formulari electrònic normalitzat disponible en la part privada de la pàgina web a la qual accedirà amb les claus corresponents. Aquesta sol·licitud s'acompanyarà de la documentació establida en el punt 3 de l'article 10 de la convocatòria d'ajudes. La sol·licitud s'entendrà cursada quan estiga degudament emplenada i s'acompanyen tots els documents establits en aquest article, sent en aquest moment quan s'atorgue el número de registre que es tindrà en compte com a criteri de concessió de les ajudes.

TRAMITACIÓ PER CONCESSIONARI

 • La persona o entitat interessada a sol·licitar l'ajuda es posarà en contacte amb un concessionari/punt de venda adherit al programa *MOVES III-Vehicles de la Comunitat Valenciana en el marc d'aquesta convocatòria. El llistat de concessionaris/punts de venda adherits es podrà consultar en la direcció.
 • El concessionari/punt de venda tramitarà de manera telemàtica la sol·licitud d'ajudes a través del formulari electrònic normalitzat disponible en la part privada de la pàgina web a la qual accedirà amb les claus corresponents i s'acompanyarà de la documentació establida en el punt 3 d'aquest article, segons la naturalesa jurídica de la sol·licitant. La sol·licitud s'entendrà cursada quan estiga degudament emplenada i s'acompanyen tots els documents establits en aquest article, sent en aquest moment quan s'atorgue el número de registre que es tindrà en compte com a criteri de concessió de les ajudes.
 • Una vegada cursada la sol·licitud, l'IVACE (Unitat d'Energia) com a òrgan competent per a la instrucció del procediment -o l'entitat col·laboradora- verificarà que la persona o entitat sol·licitant compleix amb tots els requisits establits en la convocatòria d'ajudes i es comprovarà tota la documentació presentada, requerint, en el seu cas, a la persona, entitat sol·licitant o al concessionari/punt de venda, perquè en un termini de 10 dies hàbils esmene la documentació, amb l'advertiment que si transcorregut aqueix termini no s'aportara la documentació requerida, se li tindrà per desistida de la sol·licitud. Tant l'entitat col·laboradora, com el mateix IVACE, podran requerir al concessionari/punt de venda -o en el seu cas a la persona o entitat sol·licitant- qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la comprovació de l'actuació realitzada.
 • Una vegada verificat que la sol·licitud compleix el que s'estableix en la convocatòria d'ajudes, la Presidència de l'IVACE resoldrà sobre l'adjudicació de les ajudes, fixant expressament la quantia, i incorporant, en el seu cas, les condicions i obligacions derivades d'aquesta.
 • Posteriorment, les persones i entitats beneficiàries d'aquestes ajudes, en el termini de 8 mesos comptats des de la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajuda, hauran de justificar a través dels concessionaris/punts de venda, la realització de l'actuació objecte de subvenció, presentant els documents indicats en el punt 2 de l'article 15 de la convocatòria d'ajudes. En cas que per circumstàncies concurrents no fóra possible la justificació en aquest termini, es podrà prorrogar com a màxim a un termini de dotze mesos comptats des de la data de notificació de la resolució de concessió.
 • Una vegada comprovada l'execució de l'actuació, així com tota la documentació exigida en el punt 2 de l'article 15, es procedirà al pagament de l'ajuda.


Concessionaris/punts de venda: adhesions

Podran ser concessionaris/punts de venda adherits al Programa MOVES III-Vehicles Comunitat Valenciana, les empreses autoritzades per a la comercialització de vehicles que operen en la Comunitat Valenciana i que acrediten estar donats d'alta per a tal fi mitjançant l'epígraf de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) 615.1 o 654.1.

Els concessionaris/punts de venda interessats a participar i col·laborar en la present convocatòria d'ajudes, hauran de fer lliurament a través de la plataforma web informativa del Programa MOVES III-Vehicles Comunitat Valenciana de la corresponent fitxa d'adhesió degudament emplenada segons model normalitzat, així com la documentació que s'especifica en el punt 2 de l'article 13 de la convocatòria d'ajudes.

L'adhesió dels concessionaris/punts de venda començarà el 22 de juliol de 2021 i finalitzarà el 30 de juny de 2024. El llistat de concessionaris/punts de venda adherits es publicarà en la pàgina web informativa del Programa MOVES III-Vehicles Comunitat Valenciana.

Els concessionaris hauran de tindre el seu domicili, seu social o establiment en la Comunitat Valenciana, llevat que se justifique que el vehicle a adquirir no posseeix un punt de venda en la Comunitat Valenciana.

 963 536 734 Horari d'atenció telefònica: dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores

 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Fons Disponibles Moves III Vehicles

Tauló Electrònic Vehicles MOVES III

RESOLUCIONS CONCESSIÓ/DENEGACIÓ

 RESOLUCIONS DESISTIMENT