Dirigit a: Persones físiques, jurídiques i entitats de la Comunitat Valenciana.

Data presentació sol.licituds: Des del 25 de juny de 2019 fins al 31 de desembre de 2019

 * A continuació es descriuen breument algunes característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 24 de maig de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics i sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques dins del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES), a càrrec del pressupost de l'exercici 2019. (Programa MOVES-Infraestructura Comunitat Valenciana). (DOGV nº 8563 de 05/06/2019)

Objectiu

L'objecte de la present resolució és convocar les ajudes de l'IVACE per a la implantació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics i sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques a la Comunitat Valenciana, en el marc del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES), fomentant així la disminució de les emissions de CO2 i d'altres emissions contaminants, la millora de la qualitat de l'aire, l'estalvi energètic i la diversificació de les fonts energètiques en el transport, així com la consegüent reducció de la dependència dels productes petrolífers. La convocatòria està dotada amb 2,38 Milions d'euros.

Persones, empreses i entitats beneficiàries

Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones i entitats que s'enumeren a continuació en funció de cada tipus d'actuació:

Per a l'actuació 2, Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics:

 1. Els professionals autònoms que estiguen donats d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors.
 2. Les persones físiques majors d'edat, no incloses en l'anterior apartat.
 3. Les comunitats de propietaris.
 4. Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda, i altres entitats, amb personalitat jurídica o sense, el número d'identificació fiscal (NIF) de la qual comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W. 
 5. Les entitats pertanyents al sector públic d'acord amb el que s'estableix en l'article 2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Per a l'actuació 3, Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques, tots els enumerats per a l'actuació 2 a excepció dels identificats en els apartats b) i c) respectivament, relatius a persones físiques i comunitats de propietaris.

Actuacions susceptibles de suport

El projecte, objecte de l'ajuda, haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

Actuació 2, Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics:

Seran actuacions subvencionables els sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics, tant en la modalitat d'adquisició directa com d'operacions de finançament per rènting, així com la preinstal·lació elèctrica per a recàrrega de vehicle elèctric en comunitats de propietaris.

La infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics podrà ser tant pública com privada. En el cas d'aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis existents de règim de propietat horitzontal, serà actuació subvencionable la preinstal·lació elèctrica per a la recàrrega de vehicle elèctric que incloga una conducció principal per zones comunitàries (mitjançant tubs, canals, safates, etc.), de manera que es possibilite la realització de derivacions fins a les estacions de recàrrega situades en les places d'aparcament, tal com es descriu en l'apartat 3.2 de la (ITC) BT-52 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

La infraestructura de recàrrega podrà estar destinada als usos següents:

 1. Ús privat en sector residencial.
 2. Ús públic en sector no residencial (aparcaments públics, hotels, centres comercials, universitats, hospitals, polígons industrials, centres esportius, etc.).
 3. Ús privat en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per a donar servei a la flota pròpia.
 4. Ús públic en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per a donar servei als seus treballadors i clients.
 5. Ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans i empreses.
 6. Ús públic en xarxa de carreteres, és d'especial interés la infraestructura de recàrrega en estacions de servei i gasolineres.
 7. Recàrrega d'oportunitat d'autobusos mitjançant pantògraf.

Els sistemes de recàrrega, excepte per al cas g) que haurà de complir amb la normativa que li siga aplicable, hauran de complir els següents requisits:

 • Per a les instal·lacions connectades en baixa tensió, instal·lació d'acord amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió, concretament ITC-BT-52. Grau de protecció IP i IK adequat en funció de la ubicació segons REBT.
 • Alimentació: monofàsica o trifàsica 230-400 VAC. Com a mínim compatibilitat amb manera 3 completa IEC 61.851-1 i ha de disposar, almenys, de connector tipus 2 segons IEC 62.196-2 amb mesura d'energia integrada.
 • Proteccions elèctriques d'acord amb la normativa de seguretat.
 • Declaració CE.

Per al cas de recàrrega pública, a més haurà de disposar dels següents requisits de connectivitat:

 • Interfície de connexió Ethernet i memòria per a magatzematge local de dades d'almenys dos mesos d'operació.
 • Compatible amb el protocol OCPP v1.5 o versió superior, mitjançant l'ús de serveis web (SOA); i actualitzable a versions superiors.
 • Identificació local de l'usuari mitjançant targeta de contacte RFID segons ISO 14443A o sistema d'identificació equivalent.
 • Mesura de la potència i de l'energia transferida.
 • Mòdul de comunicació mòbil 3G/GPRS o superior o qualsevol canal de comunicació equivalent.

Els sistemes de recàrrega es classificaran:

 • Sistema de recàrrega vinculat: potència inferior a 7 kW.
 • Sistema de recàrrega convencional: potència igual o superior a 7 kW, i inferior a 15 kW.
 • Sistema de càrrega semiràpida: potència igual o superior a 15 kW i inferior a 40 kW.
 • Sistema de càrrega ràpida: potència igual o superior a 40 kW i inferior a 100 kW.
 • Sistema de càrrega ultra ràpida: potència igual o superior a 100 kW.

Actuació 3, Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques:

Es considera actuació subvencionable els sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques públics o bé restringits a l'àmbit d'empreses o polígons industrials. En tot cas, els sistemes de lloguer de bicicletes elèctriques públics hauran d'estar situats en la via pública, ser accessibles a qualsevol ciutadà, i disposar de les llicències oportunes per part de l'autoritat competent. L'obra civil i adquisició dels diferents elements del sistema no podrà produir-se abans de la data de registre de la sol·licitud en la convocatòria corresponent del present programa.

Per a les dues actuacions, l'adquisició d'aquests sistemes no podrà produir-se amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud. A aquest efecte, en el cas de persones jurídiques públiques, es prendrà com a data de referència la de la publicació dels plecs de licitació llevat que el preu no supere el llindar previst per als contractes menors, en aquest cas es prendrà com a referència la data d'inici de la contractació; per a les persones físiques i les jurídiques privades la data de referència serà la de la formalització dels corresponents contractes, i en absència d'aquests, la de la factura emesa per l'empresa proveïdora.

Tipus d'ajuda 

Actuació 2, Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

Fins al 30% del cost subvencionable per a empreses privades i del 40% per a persones físiques, comunitats de propietaris i entitats públiques sense activitat comercial o mercantil. S'estableix un límit d'ajudes de 100.000 € per destinatari últim i convocatòria.

Actuació 3, Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques.

L'ajuda serà el 30% del cost subvencionable. S'estableix un límit d'ajudes de 100.000 € per destinatari últim i convocatòria.

Inversió elegible

Es considera inversió elegible del projecte:

Per a l'actuació 2, Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, el projecte, l'obra civil, costos d'enginyeria i direcció d'obra del cablejat i la seua instal·lació des del quadre elèctric final del qual deriva el circuit fins al punt de connexió on es connecta el vehicle per a la seua recàrrega, aquest últim també elegible. També es considerarà elegible el sistema de pagament integrat en l'estació de recàrrega, la senyalització de les estacions de recàrrega i el sistema de gestió, control i seguretat.

Per a l'actuació 3, Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques, el projecte, l'obra civil, ancoratges i bases del sistema, el seu muntatge i instal·lació, el cost d'adquisició de les bicicletes i les despeses en programari necessari per a gestionar el sistema de préstec.

No es considera inversió elegible:

 • La instal·lació de comptadors intel·ligents, que hauran de ser facilitats per les companyies elèctriques als consumidors (usuaris finals o gestors de recàrrega), generalment sota règim de lloguer.
 • L'IVA satisfet per l'adquisició de béns i serveis facturats i, en general, qualsevol impost pagat.
 • Les despeses financeres conseqüència de la inversió, els de personal propi i els d'adquisició d'immobles i terrenys.
 • Els costos d'adquisició de béns d'equip de segona mà.
 • Totes aquelles despeses que no estiguen clarament definits, que no estiguen directament vinculats a la consecució d'un nivell més elevat de protecció del mediambiental o que no tinguen per finalitat directa la consecució dels objectius energètics de la inversió, en tot cas el criteri de l'IVACE serà el que prevaldrà en cas de controvèrsia.

Terminis

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol·licituds:

Inici dels projectes

Període subvencionable de despeses

Data màx. de justificació dels projectes

Des del 25/06/2019 fins a 31/12/2019

A partir de la presentació de la sol.licitud

 Des de la sol.licitud d'ajuda fins a la data de justificació

8 mesos després de la notificació de la concessió de l'ajuda

Criteris de concessió

El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les sol·licituds corresponents. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què estiguen correctament formalitzades i completades, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11 de la present convocatòria.

No obstant això, si es produeix un esgotament del pressupost disponible abans del tancament del programa, les sol·licituds que es presenten fins a la data límit de 31 de desembre de 2019 podran continuar registrant-se en llista de reserva provisional, i seran ateses per rigorós ordre d'entrada en cas que es produïsquen desestimacions, desistiments, renúncies o una ampliació de crèdit pressupostari.

Sol.licitud i documentació 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

 • Imprés de sol·licitud d'ajuda normalitzat el qual es generarà a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible a través de la pàgina http://moves.ivace.es i d'http://www.ivace.es.
 • Memòria tècnica. La memòria tècnica s'adequarà al model normalitzat disponible en la pàgina web <http://www.ivace.es>i en la pàgina específica destinada al programa MOVES Comunitat Valenciana, <http://moves.ivace.es>.
 • Documentació complementària de caràcter administratiu. Els documents a presentar seran en funció del tipus de sol·licitant (particular, autònom, empresa, entitat sector públic, etc.), segons s'indica en l'article 10 de la convocatòria d'ajudes.
 • Resta de documentació especificada en l'article 10 de la convocatòria.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds i documentació annexa, es presentaran davant el Registre electrònic de la Generalitatel qual emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'entitat interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

  

963 536 734 -  Horari d'atenció telefònica: dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores

 

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.