Els concessionaris/punts de venda adherits. es comprometen a:

  1. Informar les potencials persones o entitats sol·licitants de les ajudes de quin és el procediment per a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives que poden acollir-se a la present convocatòria d'ajudes.
  2. Tramitar, emplenar i remetre a l'IVACE sense cap cost per a la persona o entitat sol·licitant, les corresponents sol·licituds d'ajudes i documentació establida en els articles 10 i 15 de la convocatòria d'ajudes.
  3. Realitzar un descompte d'almenys mil euros, abans d'impostos, en la factura de venda en el cas dels vehicles nous de les categories M1 i N1.
    Seguir la metodologia i procediments que es defineixen per al desenvolupament de la convocatòria.
  4. Utilitzar fidelment la imatge de la campanya de comunicació establida per l'IDAE i l'IVACE per al desenvolupament d'aquesta, incloure-la en tots els elements promocionals del concessionari/punt de venda sense confondre-la amb altres promocions que puguen tindre. Col·locar un cartell en un lloc ben visible per al públic (zona d'entrada del local o punt de venda, o porta d'accés, etc.) d'una grandària mínima A3, segons model disponible en la part privada de la web específica del programa MOVES de l'IVACE.
  5. Col·laborar activament en la difusió i suport dels objectius de la convocatòria.
  6. Participar en les sessions de formació o comunicació que s'organitzen per part d'IVACE o en el seu nom, en les quals s'explicaran aspectes de la convocatòria.
  7. Sotmetre's o les actuacions de control que duga a terme l'IVACE, l'IDAE. El Ministeri de Transició Ecològica i a les actuacions de control financer que realitzen la Intervenció General de la Generalitat i la Sindicatura de Comptes.

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, quedaran expressament obligats a mantindre estricta confidencialitat sobre qualsevol dada de caràcter personal que pogueren obtindre en ocasió de la present convocatòria, per la qual cosa no podrisquen copiar-los o utilitzar-los amb finalitats diferents als que figuren en la present resolució ni tampoc cedir-los a altres persones diferents de l'IVACE, ni tan sols a l'efecte de conservació.

El termini de presentació de sol·licitud comença el 22 de juliol de 2021 i finalitza el 30 de juny de 2024. En el menú dret d'aquesta pàgina, disposa d'un document en format pdf "Manual Adhesió Concessionaris MOVES III" que l'ajudarà en el procés d'adhesió. Per a iniciar el procés d'adhesió punxe en el següent quadre:

Informació Concessionaris