Dirigit a: Persones físiques, jurídiques i entitats de la Comunitat Valenciana.
Data presentació sol·licituds: Del 8 d'octubre de 2021 al 31 de julio de 2024

¡¡ AMPLIAT EL TERMINI DE SOL·LICITUDS FINS EL 31 DE JULIOL DE 2024 !!

*
A continuació es descriuen breument algunes característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 22 de juliol de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, dins del programa d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021 (Programa MOVES III-Infraestructura Comunitat Valenciana), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.(DOGV nº 9.138 de 29.07.2021) i les modificacions posteriors.

El Programa Moves III Infraestructures està finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU i s'emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya.

Objectiu

L'objecte de la present resolució és convocar les ajudes de l'IVACE per a la implantació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics en la Comunitat Valenciana, dins del marc del Programa MOVES III, fomentant així la disminució de les emissions de CO₂ i d'altres emissions contaminants, la millora de la qualitat de l'aire, l'estalvi energètic i la diversificació de les fonts energètiques en el transport, així com la consegüent reducció de la dependència dels productes petrolífers.

Persones beneficiàries

Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones i entitats que s'enumeren a continuació:

 1. Els professionals autònoms, donats d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. No podran accedir a aquestes ajudes els autònoms donats d'alta en les activitats de producció, transformació i comercialització de productes de la pesca i de l'aqüicultura, i en la producció primària de productes agrícoles.
 2. Les persones físiques majors d'edat, a excepció dels casos de discapacitat, que podran ser menors d'edat.
 3. Les Comunitats de propietaris.
 4. Les persones jurídiques, i altres entitats, amb o sense personalitat jurídica, el NIF de la qual comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R o W. També seran elegibles les Entitats de Conservació de Polígons o Societats Agràries de Transformació el NIF de la qual comence per V.
 5. Les entitats locals i el sector públic institucional, sempre que no exercisquen activitats econòmiques per les quals oferisquen béns i serveis en el mercat i en aquest cas es consideraran incloses en l'anterior apartat d).

No obstant això, no podrà ser beneficiària l'administració autonòmica de la Comunitat Valenciana sense que aquesta exclusió comprenga al sector públic vinculat o dependent de l'administració autonòmica valenciana, que podrà ser beneficiari sempre que els organismes i entitats que ho integren compten amb personalitat jurídica pública diferenciada, així com autonomia de gestió per al compliment dels seus fins.

Actuacions susceptibles de suport

Seran susceptibles de suport els sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics en la modalitat d'adquisició directa. A més, en el cas de comunitats de propietaris, seran subvencionables les canalitzacions necessàries per a disposar de la preinstal·lació elèctrica i de servei de comunicacions per a dotar de recàrrega intel·ligent a la recàrrega vinculada de vehicle elèctric.

A més, la data de l'adquisició i instal·lació de la infraestructura corresponent haurà de ser posterior al 9 d'abril de 2021 per a persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris i entitats públiques sempre que no exercisquen activitats econòmiques per les quals oferisquen béns i/o serveis en el mercat; i per a les persones jurídiques el NIF de les quals comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R, V o W, així com les entitats públiques amb activitat econòmica per la qual oferisca béns i/o serveis en el mercat, les dates dels contractes, factura i justificants de pagament hauran de ser posteriors a la data de registre de la sol·licitud.

La infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics podrà ser tant d'accés públic com d'ús privat i podrà estar destinada als següents usos:

 1. Ús privat en sector residencial, incloses els habitatges unifamiliars.
 2. Ús públic en sector no residencial (aparcaments públics, hotels, centres comercials, universitats, hospitals, polígons industrials, centres esportius, etc.). Els punts de potència ≤ 22 kW sol·licitats per empreses, hauran d'estar dotats de funcionalitats de recàrrega intel·ligent.
 3. Ús privat en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per a donar servei a la seua pròpia flota.
 4. Ús públic en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per a donar servei als seus treballadors i clients.
 5. Ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans.
 6. Ús públic en xarxa de carreteres, sent d'especial interés la infraestructura de recàrrega en estacions de servei i gasolineres.

Els sistemes de recàrrega, hauran de complir els següents requisits:

 • Per a les instal·lacions connectades en baixa tensió, instal·lació d'acord amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió, concretament ITC-BT-52. Grau de protecció IP i IK adequat en funció de la ubicació segons REBT.
 • Alimentació: monofàsica o trifàsica 230-400 VAC o voltatges superiors per al cas de recàrrega ultra ràpida.
 • Proteccions elèctriques d'acord amb la normativa de seguretat.
 • Declaració CE.
 • Per al cas d'infraestructures de recàrrega que permeten la transferència d'electricitat amb una potència inferior o igual a 22 kW, i que s'acullen al Reglament (UE) 2023/1315 de la Comissió, de 23 de juny de 2023, pel qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 651/2014, hauran d'acreditar que són capaços de suportar funcionalitats de recàrrega intel·ligents.
 • Per al cas de recàrrega d'accés públic s'haurà de disposar, almenys, de connector tipus 2 segons IEC 62.196-2, o connector CCS2- Blegue 2, segons IEC 62196, amb compatibilitat amb manera 3 o manera 4 segons instal·lació, amb mesura d'energia integrada. Segons l'article 4 del Reial decret 639/2016, de 9 de desembre, proporcionarà la possibilitat de recàrrega puntual als usuaris de vehicles elèctrics, sense necessitat que medie contracte amb l'operador del punt de recàrrega que es tracte, facilitant el servei de recàrrega a la disposició dels usuaris interessats d'una forma oberta, transparent i no discriminatòria. A més, haurà de garantir que el punt estiga operatiu almenys durant cinc anys, i haurà de disposar dels següents requisits de connectivitat:
 • Acreditar que la instal·lació disposa d'interfície de connexió que la permeta plena connectivitat i de sistema de memòria per a magatzematge local de dades.
 • Compatible amb el protocol OCPP v1.6 o versió superior, mitjançant l'ús de serveis web (SOA); i actualitzable a versions superiors.
 • Mesura de la potència i de l'energia transferida.
 • Mòdul de comunicació mòbil 3G/GPRS o superior o qualsevol canal de comunicació equivalent.

Els sistemes de recàrrega es classificaran, segons la seua potència, de la següent forma:

 • Sistema de recàrrega vinculat: Potència inferior a 7 kW.
 • Sistema de recàrrega convencional: Potència igual o superior a 7 kW, i inferior a 15 kW.
 • Sistema de càrrega semirràpida: potència igual o superior a 15 kW i inferior a 40 kW.
 • Sistema de càrrega ràpida: potència igual o superior a 40 kW i inferior a 100 kW.
 • Sistema de càrrega ultra ràpida: potència igual o superior a 100 kW.

En cas d'existir diferents potències en un mateix sistema de recàrrega, aquest es classificaria atenent la potència màxima dels punts de recàrrega de la instal·lació.

El projecte objecte de l'ajuda, haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

Tipus d'ajuda

Les ajudes segons la tipologia d'entitat beneficiària seran les següents:

Tipus Entitat beneficiària % Ajuda (sobre cost subvencionable)
Localització general Municipis <5.000 hab*
Particulars, autònoms, comunitats propietaris, administració sense activitat econòmica** 70% 80%
Empreses i ens públics amb activitat econòmica, recarrega accés públic i potencia punt de recàrrega ≥50kW 20%
(40% Mitjana empresa)
(50% Xicoteta empresa)
20%
(40% Mitjana empresa)
(60% Xicoteta empresa)
Empreses i ens públics amb activitat econòmica recarrega accés privat (qualsevol potència) o accés públic amb potència punt de recàrrega <50kW
20%
(30% PIME)
20%
(40% PIME)
PIMES que s'acullen al Reglament de minimis en realitzar la sol·licitud, Recàrrega accés públic amb P ≥50kW
45% Mitjana empresa)
55% Xicoteta empresa)
50% Mediana empresa
60% Pequeña empresa
* Segons l'últim padró de l'INE
** ** Aquesta intensitat d'ajuda no s'aplicarà per a l'adquisició de punts de recàrrega per part d'administracions públiques (incloent les entitats locals), que oferisquen directament serveis de recàrrega d'accés públic, ja que en aquest cas es considera a l'efecte d'intensitat d'ajuda, com a empreses (és a dir, destinataris últims corresponents a l'ordinal 4t de l'Article 11.1), independentment que la recàrrega que oferisquen siga gratuïta o no, i per tant se'ls aplicaran les intensitats d'ajuda recollides en els punts següents en funció de la potència del punt de recàrrega.

Els límits d'ajuda segons la persona o entitat beneficiària seran els següents:

 • Particulars: 5.000€/expedient.
 • Empreses, administració, Comunitat Propietaris: 800.000€/expedient, amb un màxim de 2,5 M€ per convocatòria. En cap cas l'ajuda concedida a una empresa excedirà del 40% del pressupost total del règim de què es tracte.
 • Autònoms i PIMES que s'acullen al Reglament de minimis en realitzar la sol·licitud: límit establit pel reglament de “minimis”. La quantia de la subvenció o ajuda acumulada que haja percebut pel concepte de “minimis” en l'exercici actual i en els dos exercicis anteriors, no podrà excedir de la quantitat de 300.000 euros.

Inversió elegible

Es considera inversió elegible del projecte:

 • El cost de la pròpia infraestructura de recàrrega, la instal·lació o actualització de qualsevol element elèctric, inclòs el transformador, treballs de connexió a la xarxa de distribució, centres de seccionament i transformació i escomesa de mitjana tensió, necessaris per a connectar la infraestructura de recàrrega a la xarxa o a la unitat de producció o emmagatzematge local d'electricitat.
 • Els costos de la unitat de producció renovable o emmagatzematge local per a generar o emmagatzemar l'energia elèctrica, únicament si estan exclusivament dedicats al punt de recàrrega i es poden considerar part de l'estació de recàrrega. No podran ser elegibles per tant unitats de producció d'energia renovable connectades a la xarxa, encara que estiguen vinculades parcialment al punt de recàrrega, i la capacitat nominal de producció de la instal·lació de producció d'electricitat in situ no excedirà de la potència nominal o capacitat de proveïment de carburant màximes de la infraestructura de recàrrega a la qual estiga connectada.
 • El sistema de pagament integrat en l'estació de recàrrega, la senyalització de les estacions de recàrrega i el sistema de gestió, control i seguretat.
 • L'obra civil, l'adequació de terrenys o carreteres, els costos d'instal·lació i costos per permisos relacionats i necessaris.
 • Els costos d'enginyeria i direcció d'obra.
 • En el cas d'aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis existents de règim de propietat horitzontal, serà actuació subvencionable la preinstal·lació elèctrica per a la recàrrega de vehicle elèctric que incloga una conducció principal per zones comunitàries (mitjançant tubs, canals, safates, etc…) de manera que es possibilite la realització de derivacions fins a les estacions de recàrrega situades en les places d'aparcament, tal com es descriu en l'apartat 3.2 de la (ITC) BT-52 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. També seran elegibles els sistemes de gestió de la càrrega dels vehicles elèctrics, així com instal·lacions de telecomunicacions, internet, 3G, 4G o sistemes similars que permeten garantir una càrrega de vehicles intel·ligent que minimitze les necessitats d'un augment de la potència elèctrica contractada.
 • L'IVA suportat, sempre que no siga susceptible de recuperació o compensació.

Terminis

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent:

Termini de presentació de sol·licitud

Inici dels projectes*

Període subvencionable de despeses

Data màx. justificació dels projectes

Des del 08/10/2021 fins a 31/07/2024
Tipus 1: A partir de la presentació de la sol·licitud
Tipus 2: Posterior al 9 d'abril de 2021 
Tipus 1: A partir de la presentació de la sol·licitud fins a la data de justificació
Tipus 2: Posterior al 9 d'abril de 2021 fins a la data de justificació
8 mesos després de la notificació de la concessió d'ajuda
* Tipus 1: persones jurídiques el NIF de les quals comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R, V o W, així com les entitats públiques amb activitat econòmica, excepte les xicotetes i mitjanes empreses que hagueren optat expressament per acollir-se al Reglament de minimis.
* Tipus 2: persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris, entitats públiques sense activitat econòmica i les xicotetes i mitjanes empreses que hagueren optat expressament per acollir-se al Reglament de minimis.
 

Criteris de concessió

El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què correctament formalitzades i completades, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11 de la convocatòria.

No obstant això, si es produeix un esgotament del pressupost disponible abans del tancament del programa, les sol·licituds que es presenten fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds podran continuar registrant-se en llista de reserva provisional, i seran ateses per rigorós ordre d'entrada en cas que es produïsquen desestimacions, desistiments, renúncies o revocacions de les ajudes prèvies que pogueren alliberar pressupost, o en el cas d'augment o reajustament de la distribució pressupostària, d'acord amb el que s'estableix en l'article 2 de la present convocatòria. Transcorreguda la data de tancament de programa no es registraran més sol·licituds de reserva, encara que es produïsca amb posterioritat a la mateixa un alliberament de crèdit pressupostari.

Sol·licitud i documentació

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

 • Imprés de sol·licitud normalitzat el qual es generarà a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible a través de la pàgina http://moves.ivace.es i d'http://www.ivace.es.
 • Memòria tècnica del projecte, signada per tècnic competent, segons model facilitat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).
 • Documentació complementària de caràcter administratiu. Els documents a presentar seran funció de la mena de sol·licitant (particular, autònom, empresa, entitat sector públic, etc.), segons s'indica en l'article 10 de la convocatòria d'ajudes.
 • Resta de documentació especificada en l'article 10 de la convocatòria.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Tant la sol·licitud com la memòria tècnica, es presentaran davant el Registre Telemàtic de la Generalitat, i aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la seua presentació, que podrà ser arxivat o imprés per l'empresa interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, en el seu cas, la resta de documentació.

Cofinançament amb Fons Europeus

Les ajudes d'aquesta convocatòria podran ser cofinançades amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establit pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i per tant hauran de complir-se totes les normes que es dicten sobre aquest tema, en particular les relatives a la difusió i publicitat.

 963 536 734 - Horari d'atenció telefònica: dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores 

 

Fons Disponibles Moves III Infraestructures

Fons: 2.860.799 euros