Dirigit a: Persones físiques, jurídiques i entitats de la Comunitat Valenciana.

Data presentació sol·licituds: Del 7 d'octubre de 2020 al 7 d'octubre de 2021.

El Programa Moves II està finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU i s'emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya.

* A continuació es descriuen breument algunes característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la RESOLUCIÓ d'1 d'octubre de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i mesures de mobilitat sostenible al treball, dins del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES II), amb càrrec al pressupost de l'exercici 2020. Programa MOVES II-Infraestructura Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8.920 de 06/10/2020).

Objectiu

L'objecte de la present resolució és convocar les ajudes de l'IVACE per a la implantació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i actuacions de mobilitat sostenible en la Comunitat Valenciana, en el marc del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES II), fomentant així la disminució de les emissions de CO₂ i d'altres emissions contaminants, la millora de la qualitat de l'aire, l'estalvi energètic i la diversificació de les fonts energètiques en el transport, així com la consegüent reducció de la dependència dels productes petrolífers.

Persones beneficiàries

Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones i entitats que s'enumeren a continuació en funció de cada tipus d'actuació:
Actuació 2: Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics:

a) Els professionals autònoms, que estiguen donats d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
b) Les persones físiques majors d'edat, a excepció dels casos de discapacitat, que podran ser menors d'edat, no incloses en l'anterior apartat.
c) Les Comunitats de propietaris amb domicili en la Comunitat Valenciana, que hauran de complir amb el que es preveu en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en particular amb el que s'estableix en el seu article 11.3.
d) Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda, i altres entitats, amb o sense personalitat jurídica, el Número d'Identificació de la qual Fiscal (NIF) comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R o W.
e) Les entitats locals conforme a l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i el sector públic institucional d'acord amb el que s'estableix en l'article 2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Per a l'Actuació 3 Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i per a l'Actuació 4 Implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball, tots els enumerats per a l'actuació 2 a excepció dels identificats en els apartats b) i c) respectivament, relatius a persones físiques i comunitats de propietaris.

Actuacions subvencionables

El projecte objecte de l'ajuda, haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana i enquadrar-se dins de les següents actuacions:

Actuació 2: Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, a través de la modalitat d'adquisició directa. A més, en el cas de comunitats de propietaris, serà subvencionable la preinstal·lació elèctrica per a recàrrega de vehicle elèctric. La infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics podrà ser tant pública com privada.

La infraestructura de recàrrega podrà estar destinada als següents usos:

 1. Ús privat en sector residencial, incloses els habitatges unifamiliars.
 2. Ús públic en sector no residencial (aparcaments públics, hotels, centres comercials, universitats, hospitals, polígons industrials, centres esportius, etc.).
 3. Ús privat en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per a donar servei a la seua pròpia flota.
 4. Ús públic en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per a donar servei als seus treballadors i clients.
 5. Ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans i empreses.
 6. Ús públic en xarxa de carreteres, sent d'especial interés la infraestructura de recàrrega en estacions de servei i gasolineres.
 7. Recàrrega d'oportunitat d'autobusos mitjançant pantògraf.

L'ajuda serà el 30% del cost subvencionable per a persones jurídiques el NIF de les quals comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R o W i del 40% per a la resta.

S'estableix així mateix per a aquesta actuació un límit d'ajudes de 100.000 euros per destinatari últim.

Actuació 3: Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques.

Es considera actuació subvencionable els sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques públics o ben restringits a l'àmbit d'empreses o polígons industrials. En tot cas els sistemes de lloguer de bicicletes elèctriques públics hauran d'estar situats en la via pública, ser accessibles a qualsevol ciutadà, i disposar de les llicències oportunes per part de l'autoritat competent.

Per als sistemes de préstec de bicicletes elèctriques, l'ajuda serà el 30% del cost subvencionable. S'estableix per a aquesta actuació un límit d'ajudes de 100.000 euros per destinatari últim.

Actuació 4. Implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball

L'ajuda estarà dirigida a la implantació d'actuacions de mobilitat sostenible als centres de treball o centres d'activitat que tinguen com a objectiu actuar sobre la mobilitat dels treballadors, clients o qualsevol altre tipus d'usuari en el seu accés a un centre d'activitat d'una entitat concreta, per a aconseguir una major participació de les maneres més eficients.

Podran ser de dos tipus:

 1. Mesures dutes a terme pels professionals autònoms i les persones jurídiques, el NIF de les quals comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R o W. Les actuacions susceptibles d'ajuda hauran d'estar incloses en un Pla de Transport al Centre de Treball (PTT), segons la definició de l'article 103 de la llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, i estaran incloses en alguna de les següents tipologies:
  • Actuacions que faciliten l'accés al centre de treball a peu o amb bicicleta (inversió en aparcament de bicicletes, dotació de vestuaris, etc.)
  • Disposició de línies específiques de transport col·lectiu i autobusos llançadora als centres de treball o activitat.
  • Actuacions per a facilitar i fomentar l'ús del transport públic o col·lectiu.
  • Plataformes i sistemes de vehicles compartits.
 2. Mesures dutes a terme entitats locals i el sector públic institucional que realitzen la seua activitat en la Comunitat Valenciana. Les actuacions susceptibles d'ajuda hauran de dur-se a terme en els nuclis urbans per a adaptar la mobilitat en un escenari de noves exigències derivades del període post COVID-19.
  • Actuacions que faciliten l'accés al centre de treball a peu o amb bicicleta (inversió en aparcament de bicicletes, dotació de vestuaris, etc.)
  • Mesures de foment de desplaçaments individuals a peu, amb bicicleta, amb moto o en altres mitjans de desplaçament unipersonal, entre altres, a través de la implantació de sistemes de préstecs o la implantació o adaptació de carrils per a aquests usos, calmat de trànsit, establiment d'espais compartits o ampliació de voreres i espais públics.
  • Mesures de reforç del transport públic que permeten a aquesta manera de transport guanyar la confiança dels usuaris i fomentar el seu ús, complint els requisits imposats en el període post COVID (integració multimodal, carrils exclusius, tarifació flexible i senzilla, digitalització per a donar informació en temps real, etc.).
  • Implantació de mesures que garantisquen un repartiment d'última milla sostenible, mitjançant adaptacions ràpides de la ciutat.

L'ajuda serà del 40% del cost subvencionable per als destinataris últims d'ajuda, excepte per a aquells destinataris sense activitat comercial ni mercantil i en aquest cas l'ajuda serà del 50%. S'estableix per a aquesta actuació un límit d'ajuda de 500.000 euros per destinatari últim i convocatòria, llevat que l'òrgan gestor en la seua convocatòria fixe un límit inferior amb base en el pressupost assignat a la mesura.

Inversió Elegible

Es considera inversió elegible del projecte:

Per a l'Actuació 2, Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, el projecte, l'obra civil, costos d'enginyeria i direcció d'obra del cablejat i la seua instal·lació des del quadre elèctric final del qual deriva el circuit fins al punt de connexió on es connecta el vehicle per a la seua recàrrega, aquest últim també elegible. També es considerarà elegible el sistema de pagament integrat en l'estació de recàrrega, la senyalització de les estacions de recàrrega i el sistema de gestió, control i seguretat.

No es considera elegible la instal·lació de comptadors intel·ligents, que hauran de ser facilitats per les companyies elèctriques als consumidors (usuaris finals o gestors de recàrrega), generalment sota règim de lloguer.

En el cas d'aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis existents de règim de propietat horitzontal, serà actuació subvencionable la preinstal·lació elèctrica per a la recàrrega de vehicle elèctric que incloga una conducció principal per zones comunitàries (mitjançant tubs, canals, safates, etc…) de manera que es possibilite la realització de derivacions fins a les estacions de recàrrega situades en les places d'aparcament, tal com es descriu en l'apartat 3.2 de la (ITC) BT-52 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

Per a l'Actuació 3 Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques, el projecte, l'obra civil, ancoratges i bases del sistema, el seu muntatge i instal·lació, el cost d'adquisició de les bicicletes i les despeses en programari necessari per a gestionar el sistema de préstec.

Per a l'Actuació 4 Implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball, es considera inversió elegible del projecte, el cost associat a l'execució de les actuacions plantejades. El cost d'elaboració o modificació del PTT, així com del PMUS, en el seu cas, serà subvencionable si aquest s'elaborara amb posterioritat a la sol·licitud de l'ajuda, i sempre que l'elaboració del mateix estiga acompanyada de la posada en marxa d'alguna de les seues actuacions de tal manera que s'aconseguisquen estalvis energètics.

Per a les tres actuacions no es considera inversió elegible:

– L'IVA satisfet per l'adquisició de béns i serveis facturats i, en general, qualsevol impost pagat.
– Les despeses financeres conseqüència de la inversió, els de personal propi i els d'adquisició d'immobles i terrenys.
– Els costos d'adquisició de béns d'equip de segona mà.
– Totes aquelles despeses que no estiguen clarament definits, que no estiguen directament vinculats a la consecució d'un nivell més elevat de protecció del mediambiental o que no tinguen per finalitat directa la consecució dels objectius energètics de la inversió, sent en tot cas el criteri de l'IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia.

Terminis

Termini de presentació de sol·licituds: els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent:

Termini de presentació de sol·licitud
Inici dels projectes
Període subvencionable de despeses
Data màx. justificació dels projectes
Des del 07/10/2020 fins 07/10/2021
A partir de la presentació de la sol·licitud
Des de la sol·licitud d'ajuda fins la data de justificació
8 mesos després de la notificació de la concessió d'ajuda

Criteris de concessió

El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què correctament formalitzades i completades, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11 de la convocatòria.

No obstant això, si es produeix un esgotament del pressupost disponible abans del tancament del programa, les sol·licituds que es presenten fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds podran continuar registrant-se en llista de reserva provisional, i seran ateses per rigorós ordre d'entrada en cas que es produïsquen desestimacions, desistiments, renúncies o revocacions de les ajudes prèvies que pogueren alliberar pressupost, o en el cas d'augment o reajustament de la distribució pressupostària, d'acord amb el que s'estableix en l'article 2 de la convocatòria. Transcorreguda la data de tancament de programa no es registraran més sol·licituds de reserva, encara que es produïsca amb posterioritat a la mateixa un alliberament de crèdit pressupostari.

Sol·licitud i documentació

• Imprés de sol·licitud normalitzat el qual es generarà a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible a través de la pàgina http://moves.ivace.es o d'http://www.ivace.es.
• Memòria tècnica del projecte en funció del programa al qual se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model facilitat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).
• Documentació complementària de caràcter administratiu. Els documents a presentar seran funció de la mena de sol·licitant (particular, autònom, empresa, entitat sector públic, etc.), segons s'indica en l'article 10 de la convocatòria d'ajudes.
• Resta de documentació especificada en l'article 10 de la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds

Tant la sol·licitud com la memòria tècnica, es presentaran davant el Registre Telemàtic de la Generalitat, a través del link "Presentació. Registre Telemàtic" de la pàgina http://moves.ivace.es o d'http://www.ivace.es i aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la seua presentació, que podrà ser arxivat o imprés per l'empresa interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

Incompatibilitat d'ajudes

Aquestes ajudes són incompatibles amb altres subvencions o ajudes que pogueren concedir-se per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Caràcter incentivador

Per a les tres actuacions, l'adquisició d'aquests sistemes no podrà produir-se amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud.

Cofinançament amb fons FEDER

Les ajudes d'aquesta convocatòria seran cofinançades amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins del POPE 2014-2020 en aquells casos en què les actuacions responguen a les contemplades com a finançables en aquest programa.

 

963 536 734

Horari d'atenció telefònica: dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horas

 

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.