Les presents condicions són aplicable a tots els usuaris que utilitzen aquesta web, que han de conèixer i acceptar.

Propietat intel·lectual i industrial de la web


Els drets de propietat intel·lectual sobre la web, continguts, disseny gràfic i codis, són titularitat de l’IVACE.

Correspon a aquest organisme l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Es concedeix el dret de reproducció parcial del seu contingut sempre que concórreguen les condicions que seguidament s'assenyalen, quedant vedats qualssevol actes que no hagen sigut expressament autoritzats per l’IVACE .

Actualització de la web


L’IVACE es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seues pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació de manera temporal o definitiva.

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en la data de la seua última actualització i ha de ser considerada com una informació orientativa per a l'usuari, relativa als productes i serveis i a altres informacions que contenen aquestes pàgines. L'usuari pot confirmar la data de l'actualització de qualsevol informació, si la sol·licita, a través de la bústia de correu electrònic que té a la seua disposició en la mateixa web.

Responsabilitat dels continguts de la web


L'usuari es compromet a utilitzar aquesta web de forma correcta i lícita. L’IVACE rebutja tota responsabilitat que es derive de la mala utilització dels seus continguts. Dita material:

Consisteix únicament en informació de caràcter general que no aborda circumstàncies específiques relatives a persones o organismes concrets.

No ofereix necessàriament informació exhaustiva, completa, exacta o actualitzada; la versió jurídicament vàlida de les convocatòries i anuncis oficials és la que es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i altres diaris oficials de l'Estat espanyol o de la Unió Europea.

Conté en algunes ocasions enllaces a pàgines externes sobre les quals l’IVACE no té cap control i respecte de les quals declina tota responsabilitat.

Responsabilitat amb els enllaços


La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina té només finalitat informativa. L’IVACE rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades per enllaços, amb el nostre portal web, o que no siguen gestionades directament pel nostre administrador de la web.

Ús del Programari


El programari que es trobe disponible per a la seua descàrrega des d'aquesta web es troba protegit per drets d'autor. Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari descarregat des d'aquest lloc, ha d'acceptar-se prèviament els termes del Contracte de Llicència, si ho hi haguera, que acompanye o s'incloga en el programari (d'ara endavant, el "Contracte de Llicència").

Es prohibeix expressament la còpia o reproducció del programari en qualsevol altre servidor o lloc a fi de la seua posterior reproducció o redistribució.

El programari només està garantit, si escau, d'acord amb els termes del contracte de llicència, excloent-se qualsevol altra garantia. En cap cas seran responsables IVACE ni els seus proveïdors de cap dany directe o indirecte, ni de qualsevol altre tipus (inclosos, encara que amb caràcter merament enunciatius, lucres cessants, pèrdues d'informació, perjudicis financers o comercials), fins i tot en el cas que l’IVACE haguera sigut informada de la possibilitat de tals danys.

Confidencialitat de les dades


Ens preocupem per la seua privadesa i hem implantat en els nostres sistemes les mesures de seguretat per a assegurar-la.

En compliment de la legislació vigent, li informem que en facilitar-nos les seues dades vostè haurà de consentir específica i inequívocament al fet que siguen incorporats als sistemes d'informació de l’IVACE (www.ivace.es) i tractats sota la seua responsabilitat segons la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la legislació sectorial que poguera correspondre; posteriorment es podran mantenir amb finalitats d'arxiu en interès públic.

Les seues dades personals seran els mínims necessaris per a tramitar la seua sol·licitud; s'utilitzaran exclusivament amb la finalitat per a la qual ens els facilite i no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres Administracions Públiques que siguen les destinatàries del tractament.

Per a exercir els seus drets atorgats pel Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, entre uns altres els de accés, rectificació, supressió o limitació, es pot dirigir per escrit a l’IVACE, C/ de la Democràcia, 77, Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 2, 46018 - València, indicant el seu DNI o equivalent (la seua identificació serà comprovada electrònicament si no manifesta la seua oposició), o bé amb signatura electrònica en:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19074

Fons Disponibles Moves III Vehicles

Tauló Electrònic Vehicles MOVES III

RESOLUCIONS CONCESSIÓ/DENEGACIÓ

 RESOLUCIONS DESISTIMENT