Dins del programa MOVES II de la Comunitat Valenciana, l'IVACE posarà en marxa una nova convocatòria d'ajudes dirigida a la implantació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i actuacions de mobilitat sostenible en la Comunitat Valenciana, fomentant així la disminució de les emissions de CO₂ i d'altres emissions contaminants, la millora de la qualitat de l'aire, l'estalvi energètic i la diversificació de les fonts energètiques en el transport, així com la consegüent reducció de la dependència dels productes petrolífers.

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria es regiran per Reial decret 569/2020, de 16 de juny, pel qual es regula el programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) i el pressupost amb el qual compte IVACE per a aquestes actuacions és de 4.914.599 euros.

El projecte objecte de l'ajuda, haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana i enquadrar-se dins de les següents actuacions:

Actuació 2: Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, a través de la modalitat d'adquisició directa. A més, en el cas de comunitats de propietaris, serà subvencionable la preinstal·lació elèctrica per a recàrrega de vehicle elèctric. La infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics podrà ser tant pública com privada.

La infraestructura de recàrrega podrà estar destinada als següents usos:

 1. Ús privat en sector residencial, incloses els habitatges unifamiliars.
 2. Ús públic en sector no residencial (aparcaments públics, hotels, centres comercials, universitats, hospitals, polígons industrials, centres esportius, etc.).
 3. Ús privat en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per a donar servei a la seua pròpia flota.
 4. Ús públic en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per a donar servei als seus treballadors i clients.
 5. Ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans i empreses.
 6. Ús públic en xarxa de carreteres, sent d'especial interés la infraestructura de recàrrega en estacions de servei i gasolineres.
 7. Recàrrega d'oportunitat d'autobusos mitjançant pantògraf.

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes:

 1. Els professionals autònoms, donats d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
 2. Les persones físiques majors d'edat, a excepció dels casos de discapacitat, que podran ser menors d'edat, no incloses en l'anterior apartat.
 3. Les Comunitats de propietaris amb domicili en la Comunitat Valenciana, que hauran de complir amb el que es preveu en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en particular amb el que s'estableix en el seu article 11.3.
 4. Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda, i altres entitats, amb o sense personalitat jurídica, amb un NIF que comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R o W.
 5. Les entitats locals conforme a l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i el sector públic institucional d'acord amb el que s'estableix en l'article 2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

L'ajuda serà el 30% del cost subvencionable per a persones jurídiques el NIF de les quals comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R o W i del 40% per a la resta.

S'estableix així mateix per a aquesta actuació un límit d'ajudes de 100.000 euros per destinatari últim.

Actuació 3: Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques.

Es considera actuació subvencionable els sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques públics o ben restringits a l'àmbit d'empreses o polígons industrials. En tot cas els sistemes de lloguer de bicicletes elèctriques públics hauran d'estar situats en la via pública, ser accessibles a qualsevol ciutadà, i disposar de les llicències oportunes per part de l'autoritat competent.

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes:

 1. Els professionals autònoms, donats d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
 2. Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda, i altres entitats, amb o sense personalitat jurídica, amb un NIF que comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R o W.
 3. Les entitats locals conforme a l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i el sector públic institucional d'acord amb el que s'estableix en l'article 2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Per als sistemes de préstec de bicicletes elèctriques, l'ajuda serà el 30% del cost subvencionable. S'estableix per a aquesta actuació un límit d'ajudes de 100.000 euros per destinatari últim.

Actuació 4. Implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball

L'ajuda estarà dirigida a la implantació d'actuacions de mobilitat sostenible als centres de treball o centres d'activitat que tinguen com a objectiu actuar sobre la mobilitat dels treballadors, clients o qualsevol altre tipus d'usuari en el seu accés a un centre d'activitat d'una entitat concreta, per a aconseguir una major participació de les maneres més eficients.

Podran ser de dos tipus:

 1. Mesures de dutes a terme pels professionals autònoms i les persones jurídiques, el NIF de les quals comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R o W. Les actuacions susceptibles d'ajuda hauran d'estar incloses en un Pla de Transport al Centre de Treball (PTT), segons la definició de l'article 103 de la llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, i estaran incloses en alguna de les següents tipologies:
  • Actuacions que faciliten l'accés al centre de treball a peu o amb bicicleta (inversió en aparcament de bicicletes, dotació de vestuaris, etc.)
  • Disposició de línies específiques de transport col·lectiu i autobusos llançadora als centres de treball o activitat.
  • Actuacions per a facilitar i fomentar l'ús del transport públic o col·lectiu.
  • Plataformes i sistemes de vehicles compartits.
 2. Mesures dutes a terme entitats locals i el sector públic institucional que realitzen la seua activitat en la Comunitat Valenciana. Les actuacions susceptibles d'ajuda hauran de dur-se a terme en els nuclis urbans per a adaptar la mobilitat en un escenari de noves exigències derivades del període post COVID-19.
  • Actuacions que faciliten l'accés al centre de treball a peu o amb bicicleta (inversió en aparcament de bicicletes, dotació de vestuaris, etc.)
  • Mesures de foment de desplaçaments individuals a peu, amb bicicleta, amb moto o en altres mitjans de desplaçament unipersonal, entre altres, a través de la implantació de sistemes de préstecs o la implantació o adaptació de carrils per a aquests usos, calmat de trànsit, establiment d'espais compartits o ampliació de voreres i espais públics.
  • Mesures de reforç del transport públic que permeten a aquesta manera de transport guanyar la confiança dels usuaris i fomentar el seu ús, complint els requisits imposats en el període post COVID (integració multimodal, carrils exclusius, tarifació flexible i senzilla, digitalització per a donar informació en temps real, etc.).
  • Implantació de mesures que garantisquen un repartiment d'última milla sostenible, mitjançant adaptacions ràpides de la ciutat.

L'ajuda serà del 40% del cost subvencionable per als destinataris últims d'ajuda, excepte per a aquells destinataris sense activitat comercial ni mercantil i en aquest cas l'ajuda serà del 50%. S'estableix per a aquesta actuació un límit d'ajuda de 500.000 euros per destinatari últim i convocatòria, llevat que l'òrgan gestor en la seua convocatòria fixe un límit inferior amb base en el pressupost assignat a la mesura.

Incompatibilitat d'ajudes

Aquestes ajudes són incompatibles amb altres subvencions o ajudes que pogueren concedir-se per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Caràcter incentivador

Per a les tres actuacions, l'adquisició d'aquests sistemes no podrà produir-se amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud.

Cofinançament amb fons FEDER

Les ajudes d'aquesta convocatòria seran cofinançades amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins del POPE 2014-2020 en aquells casos en què les actuacions responguen a les contemplades com a finançables en aquest programa.

 

963 536 734

Horari d'atenció telefònica: dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 horas

 

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.